หมวดสินค้า

SPECIAL PRICE

back

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

บริษัท ไฮช็้อปปิ้ง จำกัด ( บริษัท ฯ ) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.highshopping.com ซึ่งอยู่ใน ความดูแลของบริษัทฯ และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ www.highshopping.com

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

  1. บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น
  2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  3. บริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ www.highshopping.com และแอพพลิเคชั่น high shopping รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม highshopping.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการทุกท่านที่เข้าสู่เว็บไซต์ www.highshopping.com เพื่อใช้ในการซื้อสินค้า รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ พึงได้รับหลังจากการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท ไฮช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ใช้จะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, ชื่อบัญชี, รหัสผ่าน และยอมรับในข้อตกลง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มได้ เช่น รหัสไปรษณีย์, เลขประจำตัวบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับ ข้อมูลที่เหมาะสมมากที่สุด
  3. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม, การใช้บริการก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ www.highshopping.com
  4. บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถยกเลิกการ เป็นสมาชิกได้ทันที

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

  1. บริษัท ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกตามที่มีความจำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ทั้งนี้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอโปรโมชั่นของบริษัท ฯ
  2. บริษัท ฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับ การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ บริษัท ฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บริษัท ฯ จะกำหนดให้บุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ และห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากกิจกรรมของ บริษัท ฯ เท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ www.highshopping.com ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ www.highshopping.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะทบทวนมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่มีอำนาจซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่ต้องรับทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ที่มีอำนาจดังกล่าวนี้จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับเท่านั้น

บริษัทอาจใช้บริการผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีมาตราฐานและสามารถไว้วางใจได้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกนี้จะต้องมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมาตรการนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทและตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการประมวลผลเท่านั้น

สำหรับระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในแต่ละเรื่อง ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ท่านทราบหรือยินยอมแล้ว รวมถึง ตามฐานทางกฎหมาย หลังจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบ ทำลายทิ้ง ถูกปิดกั้น หรือถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป

หากท่านพบปัญหาความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยบริษัท กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที ทั้งนั้ บริษัทจัดให้มีขั้นตอนดำเนินการที่รัดกุมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าวบริษัทฯจะแจ้งต่อท่านและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ รับทราบสิทธิต่างๆ ของท่าน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการลบ สิทธิในการระงับการใช้ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ โดยติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 3 ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามคำขอที่เหมาะสมของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยประการอื่น บริษัทจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ ว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย ในกรณีที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทจัดการข้อมูลของท่านหรือเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทได้ตลอดเวลาเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกด้วย

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

โทรศัพท์ : 02-1234555

โทรสาร : 02-308-7999

อีเมล์ : cs_complaint@highshopping.com

ที่อยู่เลขที่ 2034/75-76 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยระบุวันที่แก้ไขปรับปรุงไว้ด้านบนของนโยบายฉบับนี้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวเป็นต้นไป ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

TOP